Pályázati adatlap

Pályázati felhívás a mikrovállalkozások megnövekedett villamosenergia, gáz és távhő költségeinek fedezésére nyújtott önkormányzati támogatáshoz

1. A program célja
Az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott szankciók és az Oroszország által hozott ellenintézkedések hátrányos gazdasági következményekkel járnak az Európai Unió belső piacának egészére nézve. Az intézkedésekkel a vállalkozások több módon közvetlenül és közvetve egyaránt érintettek. Az uniós energiapiacra erőteljesen kihatott a villamos energia és a földgáz árának megemelkedése is.
Jelen program célja az energiaárak drasztikus emelkedésével érintett makói vállalkozások versenyképességének megőrzése az energiaköltség (villamos energia, földgáz, illetve távhő) növekmények fedezetére nyújtott támogatással.
A támogatási program segíti a vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelését.

2. Támogatásban részesíthetők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a vállalkozás, amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet szerinti, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül a pályázat benyújtásának időpontjában. (Amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió EUR-t).

3. Nem nyújtható támogatás azon Pályázó részére:
- amely nem felel meg az Áht. 48/B. § (1) bekezdés e) pontjának,
- amely az Áht. 48/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti gazdasági társaság,
- amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
- amelynek lejárt esedékességű nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
- amelynek lejárt esedékességű nyilvántartott adó- vagy egyéb tartozása van Makó Város Jegyzője, vagy Makó Város Önkormányzata felé, kivéve, ha arra fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek
- amelynek a támogatással érintett közüzemi szolgáltató felé lejárt esedékességű tartozása van, kivéve, ha arra fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek
- amely az Áht.-ben foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, tehát amellyel szemben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III.10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott - a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését jelentő - kizáró ok áll fenn. A Támogató a rendezett munkaügyi kapcsolatok meglétét ellenőrizheti valamennyi kérelmező vonatkozásában
- amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve egyéni vállalkozást a rá vonatkozó jogszabályi nyilvántartásból törölték, vagy tevékenysége szünetel.
- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
- amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn, valamint a 8. §-a szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget,
- amely a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

4. Támogatható tevékenységek
A számlával igazolható földgáz-, villamosenergia és távhő éves ár növekménye.
5. A Program rendelkezésre álló keretösszege
Jelen felhívás keretében az energiaköltség-növekmények támogatására 2023. évre rendelkezésre álló forrás 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint,

6. Támogatási időszak
2023. év.
A 2023. év folyamán megszűnő, vagy vállalkozását szüneteltető mikrovállalkozás köteles a megítélt támogatás időarányos – a tevékenység megszűnésével, vagy annak szüneteltetésével érintett időszakra vonatkozó – részét visszafizetni.

7. A támogatás összege
- a támogatás meghatározása:
• a 2022. évi egységár meghatározása (a 2022. évi elszámoló számla alapján az éves összes költség osztva az éves összes felhasznált mennyiséggel)
• a 2023. évi egységár meghatározása (2023. évi számla alapján az abban szereplő költség osztva az abban elszámolt mennyiséggel)
• éves felhasznált mennyiségre a költségnövekedés meghatározása [(2023. évi egységár * 2022. évi elszámoló számla alapján éves felhasznált energiamennyiség) – (2022. évi egységár * 2022. évi elszámoló számla alapján éves felhasznált energiamennyiség)]
• a támogatás összege a költségnövekedés 50 százaléka, vállalkozásonként maximum 300.000,- Ft

8. A támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.

9. Területi korlátozás
A támogatást Makó város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező mikrovállalkozások vehetik igénybe, kizárólag Makó területén bejelentett fogyasztási helyeken regisztrált fogyasztáshoz kapcsolódóan.

10. A támogatás kérelem benyújtásának ideje és módja
A támogatási kérelmek 2023. február 15 – október 31. között nyújthatók be. Adószámonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
A támogatási kérelmet elektronikus úton, a www.mako.hu internetes felületen, egy erre a célra létrehozott pályázati adatlapon nyújtható be.

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemhez csatolnia kell a 2022. évi egységár és az éves fogyasztás meghatározására a 2022. évi elszámoló számlákat. A támogatási kérelméhez ezen túlmenően csatolni köteles a kérelemben megjelölt 2023.évi földgáz-, villamosenergia és távhő egységárak meghatározására alkalmas közüzemi számlákat.

A földgáz-, villamosenergia- és távhőfogyasztás és azok költsége ugyanazon támogatási kérelemben kerül rögzítésre.

A Támogató jogosult ellenőrizni a díjtételek típusának egyezőségét.

A hiánytalan, formai, jogosultsági és tartalmi kritériumoknak megfelelő támogatási kérelmek elbírálása folyamatos.

11. A támogatás folyósítása
A támogatói döntés meghozatalát követően a megállapított támogatási összeg legkésőbb 30 napon belül átutalásra kerül a támogatást igénylő bankszámlájára.

12. Ellenőrzések
A Támogató az igénylő által benyújtott támogatási kérelmet alátámasztó dokumentumokat ellenőrzi.
Az alátámasztó dokumentumok különösen, de nem kizárólag a következők:
- az igénylő nevére kiállított 2022. évi energiaköltséget és fogyasztási mennyiséget tartalmazó elszámolószámlák,
- az igénylő 2023. évi földgáz- és villamosenergia és távhőszolgáltatási számlája.

13. Követeléskezelés
A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti és – késedelem esetén – késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
Az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.
Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

14. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek listája
A támogatási kérelem adatlapjához a következőket szükséges mellékelni:
- 2022. évi villamos áram, gáz, távhő elszámoló számla
- 2023. évi villamos áram, gáz, távhő költséget igazoló számla
- Annak igazolása, hogy a benyújtott támogatási kérelemmel érintett közüzemi szolgáltatók felé a pályázónak nincs tartozása
- Köztartozásmentes adózói minőségről szóló 30 naptári napnál nem régebbi igazolás. (Az igazolás benyújtását kiváltja, ha a támogatást igénylő vagy Kedvezményezett szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.)
- Egyéb: Lehetőség van bármilyen, a támogatás megítélése szempontjából relevánsnak ítélt melléklet csatolására is.

A támogatási kérelem benyújtása során a következő nyilatkozatokat szükséges megtenni:
- Átláthatósági nyilatkozat
- Adatkezelési tájékoztató
- Személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozat.
- Nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
- Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról

Tisztelt Pályázó!

A webform kitöltését amennyiben elhagyja az oldalt akkor nem tudja folytatni, újra kell kezdeni az elejéről.